ALGEMENE VOORWAARDEN

Deel I – Algemeen

Artikel 1 Toepasselijkheid en toepasselijk recht
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
– Opdrachtgever: de wederpartij van WPexpert.nl, een website en verkooplabel van WPexpert.
– Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en WPexpert.
a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes of overeenkomsten tussen WPexpert en haar Opdrachtgever.
b) Door het doen van een aankoop op WPexpert.nl of ondertekening van de offerte en of overeenkomst met WPexpert, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
c) WPexpert wijst de toepassing van inkoop- en of algemene voorwaarden van haar Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
d) De (ver)nietig(baar)heid van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan.
e) Op de aankoop en of overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
f) Alle geschillen, daaronder begrepen die slechts door een van partijen als zodanig wordt beschouwd, worden beslecht door de Nederlandse rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van WPexpert.

Artikel 2 Tarieven en betaling
a) Opdrachtgever verplicht zich tot het vooraf betalen van 100% van de aankoopwaarde, tenzij anders in de offerte is overeengekomen.
b) Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening en/of opschorting.
e) Indien WPexpert bij het in verzuim raken van Opdrachtgever buitengerechtelijke (incasso) maatregelen neemt, komen de kosten daarvan voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 175,00.
f) WPexpert heeft op elk moment het recht om van Opdrachtgever zekerheid voor de betaling te verlangen dan wel volledige vooruitbetaling van de werkzaamheden te vorderen. WPexpert is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat Opdrachtgever voldoende zekerheid heeft gesteld, althans tot Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
g) WPexpert is eveneens gerechtigd om de overeengekomen dienst geheel of gedeeltelijk of tijdelijk buiten gebruik te stellen, onder andere vanwege onderhoud, wanbetaling of overig wanpresteren van Opdrachtgever, zonder daarbij schadeplichtig te worden tegenover Opdrachtgever. WPexpert spant zich er voor in dit tot een minimum te beperken.
h) WPexpert mag verhogingen in o.a. lonen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege aan Opdrachtgever, ontstaan na uitbrenging van de offerte dan wel aanbieding, doorberekenen voor die werkzaamheden, leveringen of diensten die op het moment van ingang van die verhogingen nog door WPexpert moeten worden verricht of worden geleverd.

Artikel 3 Verantwoordelijkheden
a) Het resultaat van de werkzaamheden is afhankelijk van een goede en effectieve samenwerking tussen Opdrachtgever en WPexpert. Opdrachtgever is zich hiervan bewust en verplicht zich daarom tot het verschaffen van alle gewenste informatie en bescheiden, nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, door WPexpert.
b) De selectie, gebruik, toepassing en beheer van alle apparatuur, software, website/webshops, databases , alsook de door WPexpert te leveren zaken of te verrichten diensten in de organisatie van de Opdrachtgever is voor risico Opdrachtgever.
c) Het te voeren beleid, strategische en of operationele keuzes en beslissingen door Opdrachtgever, op basis van de door WPexpert geleverde zaken, verrichte diensten, verstrekte informatie of gegeven adviezen, ligt te allen tijde uitsluitend bij de Opdrachtgever die daarvoor zelf verantwoordelijk en aansprakelijk is.
d) WPexpert aanvaardt of accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor door of namens Opdrachtgever zelf gemaakte dan wel door of namens deze ter beschikking gestelde content als: documenten, afbeeldingen, logo’s, video- of audiomateriaal, ontwerpen, schetsen, capaciteitsplanning en productspecificaties in de ruimste zin van het woord. De Opdrachtgever zal WPexpert op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van derden uit dien hoofde (aanspraken op grond van intellectuele eigendomsrechten daaronder begrepen).

Artikel 4 Levering en risico-overgang
a) WPexpert spant zich in de overeengekomen levertermijnen aan te houden. Deze termijnen zijn geen fatale termijnen.
b) Vanaf het moment van aflevering komt de afgeleverde website/ -shop, programma of zaak voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 5 Garantie
a) WPexpert staat er niet voor in dat de door haar afgeleverde websites/-shops of webapplicaties goed, zonder onderbreking, fouten of overige tekortkomingen zullen werken in samenhang met andere dan door haar aanbevolen (versies van) web- en internetbrowsers, andere programmatuur dan wel in samenhang met alle soorten apparatuur. WPexpert staat evenmin in voor een goede technische werking van een op verzoek van Opdrachtgever te verstrekken toegang tot FTP-gegevens. Opdrachtgever begrijpt en accepteert dat WPexpert websites en of webshops bouwt en levert op basis van de opensource CMS WordPress en de WordPress plugin Woocommerce alsook dat WPexpert daardoor dus afhankelijk is van de juiste werking van deze open source software.
b) WPexpert spant zich naar beste vermogen in om eventuele tekortkomingen, veroorzaakt door een handelen of nalaten van WPexpert, kosteloos te herstellen, voor zover deze zich:
– binnen 30 dagen na aflevering hebben geopenbaard;
– deze tijdig en onder opgave van redenen schriftelijk bij WPexpert zijn gemeld;
– noodzakelijk software patches en of bugfixes vanuit WordPress en of Woocommerce beschikbaar zijn.
c) De in dit artikel omschreven garantieverplichting vervalt indien Opdrachtgever zonder voorafgaande instemming van WPexpert veranderingen of wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen in de door WPexpert afgeleverde website/-shops of webapplicaties.
d) WPexpert is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
a) WPexpert is slechts aansprakelijk voor (in)directe schade geleden door Opdrachtgever die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van WPexpert, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.
b) De aansprakelijkheid van WPexpert is te allen tijde beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.
c) Opdrachtgever vrijwaart WPexpert alsmede door haar ingeschakelde derde(n) voor aanspraken van derden wegens vergoeding van schade als gevolg van het gebruik of de toepassing van door WPexpert geleverde zaken of andere diensten dan wel prestaties.

Artikel 7 Overmacht
a) WPexpert is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten gedurende de periode dat WPexpert door overmacht is verhinderd daaraan te voldoen, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig te worden jegens Opdrachtgever of een derde.
b) Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend begrepen: oorlog, oproer, molest, brand, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen of defecten aan computers, in software of hardware op het internet, intranet of netwerk aan service of bij hostingmaatschappijen, vertragingen tijdens transport of bij toeleveranciers, ziekte, arbeidsongeschiktheid of uitval van personeel, alles zowel in het bedrijf van WPexpert, van Opdrachtgever als bij derden van wie WPexpert de benodigde zaken, diensten of materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken.
c) Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst bij aangetekende brief te ontbinden indien de opschorting als bedoeld in lid 1 meer dan 2 aaneengesloten maanden voortduurt. Opdrachtgever is dan gehouden de gemaakte kosten door WPexpert te voldoen.

Artikel 8 Beëindiging
a) Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen voldoet, is WPexpert gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, te beëindigen en het door haar geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen. Dit, onverminderd het recht van WPexpert op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.
b) Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing ingeval van: schorsing van betalingen, aanvragen of verlening van surseance van betaling, faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of liquidatie van de zaken van Opdrachtgever of van zijn overlijden, of indien Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest. Indien deze omstandigheden zich voordoen is Opdrachtgever verplicht dit onverwijld schriftelijk aan WPexpert te melden.
c) In de gevallen genoemd als in lid 1 en lid 2 van dit artikel is iedere vordering die WPexpert heeft op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

Artikel 9 Intellectueel eigendom
a) Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde websites/-shops, webapplicaties, databases, apparatuur of andere content, waaronder maar niet beperkt tot: ontwerpen, logo’s, documentatie, rapporten, huisstijl, landingpagina’s, evenals voorbereidend content daarvan berusten uitsluitend en volledig bij WPexpert. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een nietexclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht.
b) Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de websites/-shops, webapplicaties, databases, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
c) Opdrachtgever vrijwaart WPexpert tegen elke aanspraak van een derde wegens een (eventuele) inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van die derde.

Artikel 10 Overdraagbaarheid rechten
Enkel WPexpert is bevoegd – zonder dat voorafgaand overleg of goedkeuring van Opdrachtgever is vereist – haar werkzaamheden, rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 11 Geheimhouding
Opdrachtgever is verplicht tegenover derden geen mededeling te doen over WPexpert’s werkwijze of anderszins vertrouwelijke informatie waarvan Opdrachtgever weet of behoort te weten dat deze informatie vertrouwelijk en of concurrentie gevoelig is.

Deel II – Web(shop)design en onderhoud

Artikel 12 Design en onderhoud
a) Opdrachtgever is gehouden om de website/-shop na aflevering zo spoedig mogelijk te controleren op zichtbare of niet direct zichtbare tekortkomingen. Opdrachtgever dient eventuele tekortkomingen schriftelijk en uiterlijk binnen drie maanden aan WPexpert kenbaar te maken.
b) De website/-shop is niet non-conform
(1) vanwege aspecten die alleen subjectief kunnen worden beoordeeld
(2) vanwege kleine tekortkomingen die de operationele of productieve ingebruikname van de website/-shop redelijkerwijs niet in de weg staan of
(3) indien Opdrachtgever zelf heeft nagelaten de vereiste content aan te leveren.
d) Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is WPexpert niet gehouden de website/-shop te onderhouden of te beheren of de daarvoor benodigde hulpprogramma’s te leveren.
e) Indien Opdrachtgever een web hosting en of onderhouds- en serviceovereenkomst is aangegaan, wordt deze voor een minimale duur van 12 maanden aangegaan. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden, tenzij de overeenkomst ten minste 2 maanden voor het aflopen ervan schriftelijk wordt opgezegd.
f) WPexpert draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gebruik of de exploitatie van de door haar te bouwen website/-shop. Het is uitsluitend de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om ervoor te zorgen dat de door WPexpert afgeleverde website/-shop voldoet of blijft voldoen aan alle daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving. WPexpert is geen partij bij eventuele door Opdrachtgever te sluiten contracten over online of anderszins betalingen en zij is derhalve evenmin aansprakelijk voor technische tekortkomingen die hieruit/hierdoor ontstaan.
g) Het bepaalde in de voorgaande artikelonderdelen is van overeenkomstige toepassing voor opdrachten aan WPexpert tot het aanpassen of upgraden van bestaande websites/-shops.

Deel III – Domeinnaamregistratie en webhosting

Artikel 13 Domeinnaamregistratie en webhosting
a) Ingeval WPexpert de domeinnaamregistratie verzorgt, wordt deze door WPexpert in naam van Opdrachtgever aangevraagd. WPexpert staat er niet voor in dat een aanvraag voor (een) domeinna(a)men ook daadwerkelijk wordt toegekend. WPexpert aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud, samenstelling en/of het gebruik van de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart WPexpert voor aanspraken van derden hierover.
b) WPexpert is niet gehouden te hosten op een dedicated server en zij is geheel vrij in de wijze waarop zij de hosting verzorgt. WPexpert is niet verantwoordelijk voor de infrastructuur van Opdrachtgever of derden.
c) Hosting door WPexpert betekent niet dat WPexpert enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt voor de inhoud en exploitatie van de door haar gehoste website/-shop. Opdrachtgever blijft daarvoor te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk en vrijwaart WPexpert voor aanspraken van derden, aanspraken op het gebied van intellectuele eigendomsrechten of de privacywetgeving daaronder begrepen.
d) Alleen indien schriftelijk en vooraf overeengekomen, omvat de overeenkomst tot hosting eveneens de terbeschikkingstelling van back-up, uitwijk en recoverydiensten. WPexpert aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het niet, niet juist of niet volledig functioneren van deze diensten.
e) Opdrachtgever is gehouden zijn systemen en infrastructuur adequaat te beveiligen en te allen tijde deugdelijke en recente anti-virusprogrammatuur in werking te hebben.
f) De overeenkomst tot hosting wordt aangegaan voor een minimale duur van 12 maanden. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden, tenzij de overeenkomst ten minste 2 maanden voor het aflopen ervan schriftelijk wordt opgezegd.
g) WordPress & Woocommerce Updates die niet compatible zijn met reeds geïnstalleerde thema’s of plugins vallen niet binnen de hosting overeenkomst en worden apart geoffreerd.

Over WPexpert.nl

WPexpert is een verkooplabel van Internetbureau WPexpert gevestigd aan de Aart van der Leeuwstraat 24 te Gorinchem. WPexpert verkoopt gestandaardiseerde websites op basis van WordPress.